Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego www.przynęty-świata.pl (dalej również: „Regulamin”)

 • 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

– Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

– Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

– Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin; – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

 Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

– Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

 Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

– Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://przynęty-swiata.pl

– Sprzedawca – Wioleta Kryska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Handel hurtowy i detaliczny Przynety-Swiata Wioleta Kryska, ul. Metalowa 25, 70-744 Szczecin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer: NIP:8512792592, REGON 321088673, numer kontaktowy: 780-136-576, 796-255-787, email: sklep.sandacz@przynety-swiata.pl, reklamacje: wiola.sandacz@przynety-swiata.pl

– Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny; – Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu.

– Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

– Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych; – Zapowiedź – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

 • 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania aktywnego konta e-mail.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
 • 3. LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • 4. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
 3. Zamówienia na Towary można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu;
 4. Minimalna wartość realizowanych zamówień wynosi 50 zł brutto.
 5. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 6. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 7. Klient potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
 8. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 9. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam” z uzupełnieniem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia itp.;
 10. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam” z uzupełnieniem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
 11. po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 12. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w lit.
 14. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §6 ust. 1 lit. a Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §6 ust. 2 Regulaminu.
 15. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.
 17. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia telefonicznie lub mailowo poprzez kontakt z Sklepem. Klient może mailowo lub telefonicznie anulować złożone przez siebie zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki. Klient może także zmienić złożone przez siebie zamówienie dopóty, dopóki nie zostało ono skierowane do realizacji maksymalnie w przeciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po anulowaniu Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie anulowania zamówienia.
 • 5. CENY I PROMOCJE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona..
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 • 6. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
 1. Płatności można dokonać:
 2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego na wskazane na stronie konto bankowe;
 3. przy odbiorze (płatność za pobraniem lub przy odbiorze osobistym).
 4. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit.
 5. powyżej, wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 6. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności. 5. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
 • 7. DOSTAWA TOWARU
 1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 4. Dostarczenie zamówienia na terytorium kraju innego niż Polska, możliwe jest jedynie po kontakcie z Sprzedawcą. Koszt przesyłki zagranicznej wyceniany jest indywidualnie na podstawie wagi paczki.
 5. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 6. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W realizacji”.Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia.

Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa do 4 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 17 z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania wpłaty. Jednakże jeżeli moment zaksięgowania wpłaty nastąpi w dzień nie roboczy czas realizacji zamówienia należy liczyć od pierwsze następującego dnia roboczego.

Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany w ramach ścieżki zakupowej oraz w Sklepie.

 1. Zamówienia są realizowane wg kolejności wpływu zamówień oraz daty jego złożenia. Jeśli do zamówienia oczekującego zostanie wysłane kolejne zamówienie/zamówienia z prośbą o połączenie, w takim wypadku połączone zamówienia będą realizowane wg daty wpływu ostatniego z nich.
 2. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 3. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Czas i koszty dostawy” przy każdym Towarze, pod adresemhttps://przynety-swiata.pl/czas-realizacja-zamówienia,https://przynety-swiata.pl/koszt-dostawy oraz w ramach formularza Zamówienia.
 4. Dostawa następuje w wybrany przez Klienta sposób, określony w zamówieniu, na adres przez niego wskazany.
 • 8. GWARANCJA
 1. Sklep odpowiada za wady w dostarczanym produkcie. W razie stwierdzenia wady w zakupionym produkcie prosimy o niezwłoczny kontakt w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku jego braku zostanie wykonany zwrot gotówki na wskazane przez klienta konto bankowe.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania gwarancji.
 3. 9. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.
  § 10. ZMIANA REGULAMINU
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 10. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 11. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: – decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 12. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajduje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).